Good to walk

31May- 29July 2012

Good to Walk: ดีที่เดิน

นิทรรศการออกแบบพื้นที่เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ให้การเดิน

31 พฤษภาคม ถึง 29 กรกฎาคม 2555

ที่ทางเดินโค้งระหว่างชั้น 7 ถึง 9

… จิตวิทยาทางพื้นที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้ใช้สถานที่เสมอ เช่นในหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ที่ผู้ชมส่วนใหญ่มักใช้บันไดหรือลิฟท์มากกว่าที่จะใช้ทางเดินโค้งซึ่งเสมือนเป็นเส้นทางเดินเชื่อมระหว่างห้องนิทรรศการหลัก อาจเป็นเพราะปัจจัยด้านกายภาพของทางเดินที่มีความลาดชัน และระยะทางที่ไกลไม่เอื้อต่อการใช้ประโยชน์ของพื้นที่อย่างที่ควรเป็น ด้วยเงื่อนไขทางกายภาพอย่างที่เป็นอยู่ นิทรรศการ Good to Walk: ดีที่เดิน จึงนำเสนอความคิดและประสบการณ์เชิงทดลองในการแก้ไขปัญหาจิตวิทยาทางพื้นที่ผ่านผลงานของนักออกแบบ 5 สาขา โดยมีจุดประสงค์เพื่อกระตุ้นความคิด ความสนใจ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ด้วยวิธีการ เทคนิค และวัสดุที่นักออกแบบเลือกนำมาใช้เพื่อสร้างประสบการณ์แปลกใหม่ในการเดินให้กับผู้ชม เนื่องจากพฤติกรรมของคนมีความสัมพันธ์กับพื้นที่อย่างมีนัยยะ ทั้งในวิถีชีวิต พฤติกรรม และวัฒนธรรมที่ส่งผลทางตรงและทางอ้อมย้อนกลับต่อพื้นที่ นิทรรศการนี้จึงเป็นเสมือนสมมุติฐานที่เกิดจากการศึกษา และเฝ้าดูพฤติกรรมของคน และเปิดโอกาสให้ผู้ชมที่เข้ามามีทางเลือกในการตัดสินใจทางพฤติกรรมต่อพื้นที่ที่เปลี่ยนไป ซึ่งอาจเป็นการเดินด้วยมุมมองใหม่ การรับรู้ที่แตกต่าง การมองเห็น การสัมผัส การนั่งพักผ่อน หรือแม้แต่การเล่น นิทรรศการ Good to Walk: ดีที่เดิน จึงเป็นเหมือนแบบทดลองในการสร้างพลวัตให้กับทางเดินซึ่งแต่เดิมถูกใช้เพียงเพื่อเดิน ริเริ่มให้เกิดความสัมพันธ์ใหม่ของผู้ชมกับพื้นที่ทั้งในมุมส่วนตัวและร่วมกับผู้อื่นทางสังคม เพื่อสร้างความรู้สึก “ดีที่เดิน” ให้เกิดขึ้นกับผู้มาชมนิทรรศการ

นักออกแบบในนิทรรศการ

Installation: supernormal studio

Interior and Textile: อดา จิระกรานนท์

Visual Representation: Craftsmanship, Upstair, จักรกฤษณ์ อนันตกุล

Object Light and Shadow: ศริญญา ลิมป์ทองทิพย์

Furniture Design: สมชัย ธรรมธรานุกูล, ไชโย โอภาสสมุทรชัย

ภัณฑารักษ์รับเชิญ: กนกนุช ศิลปวิศวกุล, บูรณารัตน์ จิลลานนท์

        

Advertisements
This entry was published on June 3, 2012 at 6:49 pm and is filed under textile. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: